Study in Singapore |  แนะนำสถาบัน
ประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สงบและสะอาด เนื่องจากกฎหมายของประเทศค่อนข้างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรง ดังนั้น ประชาชนชาวสิงคโปร์จึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัด ทำให้บ้านเมืองปราศจากอาชญากรรม และมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินค่อนข้างสูง จึงเป็นที่วางใจได้หากผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่นี่

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเมืองไทยเรามาก ใช้เวลาเดินทางไม่นานและยังมีสภาพภูมิอากาศ สังคมและวัฒนธรรม ไม่แตกต่างจากบ้านเรามากนัก ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น ประชากรประมาณ 70 % เป็นคนเชื้อชาติจีน ที่เหลือจะเป็นเชื้อชาติมาเลย์และอื่น ๆ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางคือ ภาษาจีน ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ สกุลเงินที่ใช้ เป็นสิงคโปร์ดอลล่าร์ อัตรแลกเปลี่ยนเงินไทย $1 = 25 บาท

                
                

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจการค้าสูงและยังเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและมีพื้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย ดังนั้น ลักษณะอาคารต่าง ๆ จึงค่อนข้างเป็นตึกสูง เนื่องจากชาวสิงคโปร์ต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้น ค่าครองชีพที่นี่จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราและมาเลเซีย

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์
 
สิงคโปร์มีระบบการศึกษาคล้ายกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ การจัดการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ส่วนมากผู้ปกครอง ชาวไทยเรานิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปมากกว่า เพราะในช่วงอายุนี้นักเรียนจะสามารถ ช่วยเหลือตัวเอง ได้ใน ระดับหนึ่งแล้ว แต่ที่สิงคโปร์ นักเรียนชาวสิงคโปร์จะมีลักษณะเด่นคือ จะมีความตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นในการเรียนสูงมาก และมีการ แข่งขันกันเรียนระหว่างเพื่อน ๆ ด้วย ทำให้การเรียนของชาวสิงคโปร์เป็นไปอย่างจริงจังและเข้มข้น

ดังนั้น นักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์จึงควรเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเจอกับสภาพการเรียนแบบนี้ ซึ่งอันที่จริงก็จะเป็นผลดี กับตัวนักเรียนเองด้วย โดยสามารถแบ่งการศึกษาระดับการศึกษาได้ดังนี้

Primary School ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี
Secondary School ใช้ระยะเวลาเรียน 4-5 ปี (“O” Level)
Pre – University หรือ Junior College ใช้ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี และเมื่อเรียนจบและผ่านการสอบ GCE แล้วนักเรียน จะได้วุฒิเป็น “A” Level ซึ่งจะสามารถนำไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

เทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ จะต้องสมัครและผ่านการสอบข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดการสอบเป็นรอบ ๆ ตลอดปี แต่ก็จะมีสถาบันที่เปิดหลักสูตรติว การสอบนี้มากมายและ ส่วนมากจะมีบริการดำเนินการสมัครและพานักเรียนไปสอบด้วย ซึ่งจะค่อนข้างเหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจมากนัก แต่ค่าใช้จ่าย จะค่อนข้างสูงพอสมควร

    
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์มีอยู่ 3 แห่ง คือ
1. National University of Singapore (NUS)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทาง สาขาวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในเรื่องชื่อเสียง และคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก


2. Nanyang Technological University (NTU)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ถือได้ว่ามีชื่อเสียงทางด้านนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีสาขาวิชาทางธุรกิจ ( โดยเฉพาะ MBA) และทางด้าน Communications อีกด้วย


3. Singapore Management University (SMU)
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิงคโปร์เป็น ประเทศที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจและการค้าระดับโลกเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสถาบันระดับอุดมศึกษาของเอกชนอีกหลายแห่ง มีทั้งที่จัดหลักสูตรการเรียน การสอนด้วยตัวเองและมีหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยจากประเทศอื่น ๆ เช่น อังกฤษ, ออสเตรเลีย, อเมริกาและอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาได้มากขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่อันเนื่องมาจากประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ดังนั้นจึงมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหลายแห่ง กระจายอยู่ในย่านสำคัญ ๆ ของเมืองสิงคโปร์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งก็มีโครงสร้างของโรงเรียนคล้าย ๆ กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศอื่น ทั้งเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอน, วันเริ่มเรียนที่สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี, จำนวนนักเรียน ต่อห้องไม่มากนัก ฯลฯ ซึ่งหลักสูตรที่มีเปิดสอนส่วนมากได้แก่

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ บางโรงเรียนก็เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย


                   
เอกสารสำหรับทำวีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์
+ เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองแล้ว+
1. หลักฐานการศึกษาล่าสุดของนักเรียน (วุฒิบัตรและทรานสคริปต์)
2. รูปถ่ายสี ขนาดเดียวกันกับพาสปอร์ต 2 รูป
3. สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
5. หลักฐานทางการเงิน เช่น ใบแจ้งยอดบัญชี, สมุดบัญชี เป็นต้น
6. ถ้านักเรียนเคยเปลี่ยนชื่อ - สกุล จะต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนด้วย
7. แบบฟอร์ม16 และฟอร์ม V36A ที่กรอกโดยสถาบันการศึกษา หรือหนังสือตอบรับจากสถาบันที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
8. ใบรับรองแพทย์

อนึ่ง เอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยรวม อาจมีเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทของสถาบันการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ อาจจะขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นกรณีไป เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่า (ข้อมูลจาก - แผนกการศึกษาประเทศสิงคโปร์)

กลับด้านบน