หลักสูตร Diploma in International Business Management
ที่ Greystone College

มองหาหลักสูตรบริหารงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาปัจจุบันภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการตื่นตัวและเติบโตอย่างยิ่งยวดของโลกออนไลน์ การทำธุรกรรมและธุรกิจมากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ และ “ภาษาอังกฤษ” คือภาษาสำคัญ!

ด้วยเหตุนี้เอง หลักสูตร Diploma in International Business Management จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาพี้นฐานการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตร ไปต่อยอดเป็นความสำเร็จ และความมั่นคงในหน้าที่การงานในอนาคต

สำหรับหลักสูตร Diploma in International Business Management มีระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 50 สัปดาห์ พร้อมด้วยเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ดังนี้


ช่วงที่ 1 จำนวน 24 สัปดาห์แรก ผู้เรียนจะได้เรียนในห้องเรียนทางธุรกิจนานาชาติเบื้องต้น พร้อมกับผู้เรียนที่มาจากหลากหลายชาติและภาษา เราจะได้เรียนรู้หลักธุรกิจเบื้องต้น และหลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการการบริหารองค์กร เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ เป็นต้น


ซึ่งในช่วงนี้นี่เอง ผู้เรียนสามารถใช้โอกาสใน 24 สัปดาห์แรก เพื่อการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อการสร้างหรือติดต่อทางธุรกิจในอนาคตได้ ถือเป็นการวางรากฐานด้าน Connection อันเป็นหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่สำคัญทางธุรกิจในอนาคต

ช่วงที่ 2 จำนวน 26 สัปดาห์ที่เหลือ ผู้เรียนจะได้เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นเวลา 24 สัปดาห์(ตัดครับออก) โดยการฝึกงานนั้นผู้เรียนจะได้รับค่าตอบแทนด้วย การเรียนโดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทักษะและมุมมองต่างๆของผู้เรียน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

และภายหลังจบ 24 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้กลับเข้าเรียนที่โรงเรียนอีก 2 สัปดาห์ เพื่อทบทวน และสรุปประสบการณ์ที่ตนเองได้รับตลอด 48 สัปดาห์ที่ผ่านมา


นอกจากนี้ในระหว่างที่เรียนตลอดหลักสูตร ผู้เรียนที่มีใบ Work permit สามารถทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ และเป็นการหารายได้เสริมไปในตัวอีกด้วย เงื่อนไขระยะเวลาทำงานคือ ไม่เกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์


โดยก่อนทำการเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ทางโรงเรียนจะมีการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นก่อน ซึ่งหากความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนยังไม่ถึงระดับที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร Diploma ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่สถาบันการศึกษา ILSC ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ (ทางสถาบัน ILSC มีระบบ Online Test เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนก่อน)


โดยมีค่าเรียนและค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณ 9,556 เหรียญ (รวมค่าที่พักโฮมสเตย์ 4 สัปดาห์แรก)

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวม
1) ค่าธรรมเนียมวีซานักเรียน (Study Permit) 5,529 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า
3) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กท / Vancouver ราคาประมาณ 40,xxx บาท (สายการบิน EVA Airline) ซึ่งนักเรียนสามารถซื้อเองได้
4) กรณีนักเรียนให้ทางโรงเรียนจัดหาสถานที่ฝึกงานให้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 325 เหรียญ