ห้องบี 307/2 ชั้น 3 ตลาดบองมาเช่ 105/1์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
T : 662 9539231-2  F: 662 953-9233