Google+

หน้าหลัก

 SUMMER SCHOOL UK เมือง BATH

 ไอดีล เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับบริติชเคาน์ซิล และสมาคมไทยแนะแนว  การศึกษานานาชาติ (TIECA)  จัดหลักสูตรเรียนภาษาพร้อม  ทัศนศึกษา 3 สัปดาห์ที่เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ น้องๆ จะได้  เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง และพักกับครอบครัวชาว  อังกฤษ ตลอดระยะเวลา  3 สัปดาห์  สนุกกับกิจกรรมพร้อม  ทัศนศึกษาต่างเมืองถึง 5 ครั้ง  อาทิ ชม Stonehenge ที่เมือง  Salisbury เยี่ยมบ้านเกิดเช็คสเปียร์กวีเอกของโลกที่ Stratford  Upon Avon เที่ยว Cardiff เมืองหลวงของแคว้นเวลล์ และ  เพลิดเพลินไปกับมหานครลอนดอน และอื่นๆอีกมากมาย

 เมืองบาธได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมือง  มรดกโลก  มีความปลอดภัยสูง  และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความ  เป็นอังกฤษอยู่อย่างครบถ้วน