Google+

หน้าหลัก

SUMMER UK เมืองบาธ 

หลักสูตรเรียนภาษาพร้อมทัศนศึกษา 3 สัปดาห์ ที่สถาบัน Languages United ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบาธ สหราชอณาจักร น้องๆ สามารถเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมพักกับครอบครัวชาวอังกฤษตลอด 3 สัปดาห์ สนุกกับกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทัศนศึกษาต่างเมืองเต็มวัน นอกจากนี้น้องๆ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR กิจกรรมซึ่งเน้นในเรื่องการช่วยเหลือสังคม เพื่อฝึกให้น้องๆ รู้จักใส่ใจต่อสังคมรอบตัว เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่มากขึ้น 

BATH ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ถือเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก